KONTAKT

ul. Wyszyńskiego 14, Kostrzyn nad Odra

Dane kontaktowe

Masz pytanie?

Skontaktuj się z Nami.

Copyright 2023. ANGLOMANIA. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

Imię i nazwisko

Email

Treść wiadomości

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anglomania Szkoła Językowa, Wyszyńskiego 14, 66-470, Kostrzyn nad Odrą, NIP: 5993108158. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności

Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy!

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Regulamin Szkoły

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ ANGLOMANIA

 

Spis treści

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 PŁATNOŚCI

§3 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZAMAWIANIA ZAJĘĆ

§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§5 HARMONOGRAM

§6 ZAJĘCIA ON-LINE – WYMAGANIA TECHNICZNE

§7 WIZERUNEK

§8 MATERIAŁY EDUKACYJNE

§9 ROZWIĄZANIE UMOWY

§10 ZMIANA UMOWY

§11 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§12 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU TREŚCI/USŁUG CYFROWYCH

§13 OPINIE O USŁUGACH

§14 KONTO KLIENTA

§15 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 16 SŁOWNIK POJĘĆ

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

REGULAMIN

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów (zwanych dalej Zajęciami) przez Joannę Skałba-Tąkiel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Językowa Anglomania z siedzibą przy ulicy Wyszyńskiego 14, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5993108158 , REGON 384639440, zwaną dalej Organizatorem. Możesz skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: joanna.skalba@o2.pl lub telefonicznie: 600-351-220

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dokonania płatności (o ile płatność jest warunkiem rozpoczęcia współpracy). Integralną częścią umowy jest Oferta Organizatora (dalej jako Oferta).

3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.

4. Ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Organizator podlega zwolnieniu z podatku Vat.

5. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Zajęć.

6. Ceną najniższą jest najniższa cena za Zajęcia, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku Zajęć oferowanych do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Zajęć do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Słownik pojęć znajduje się w § 16 Regulaminu.

 

§2 PŁATNOŚCI

 

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zajęcia. Szczegółowe informacje dot. płatności, w tym harmonogram określa Oferta oraz postanowienia §3.

2. Brak płatności w terminie, skutkuje uruchomieniem przez Organizatora procedury windykacji należności.

3. W przypadku braku terminowej wpłaty, Organizator po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy.

 

§3 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZAMAWIANIA ZAJĘĆ

 

1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Płatności za Zajęcia można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK, w formie gotówkowej. Organizator korzysta z usług Serwisu Active Now_Tpay___ do oferowania płatności online.

3. W celu zakupienia Zajęć przez platformę należy:

1) wybrać usługę, którą chce się kupić,

2) po wybraniu Zajęć należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, inne dane wymagane przez formularz zakupu);

3) przed zaakceptowaniem zamówienia, należy zapoznać się z informacją o cenie;

4) po zapoznaniu się z informacją o zamówieniu, należy zaakceptować Regulamin, a także dokonać płatności za zamówienie w sposób zgodny z wybranym modelem płatności (o ile płatność jest warunkiem złożenia zamówienia). Po złożeniu zamówienia, Organizator przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. W celu zakupienia Zajęć w inny sposób (np. drogą elektroniczną za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych) należy:2

1) skontaktować się w tym celu z Organizatorem i zapoznać się z Ofertą,

2) zaakceptować przedstawione przez Organizatora warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (o ile jest warunkiem złożenia zamówienia).

5. Po zaakceptowaniu Oferty, Organizator przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.

 

§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1. Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które

zobowiązał się zorganizować w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, a także

przygotowuje niezbędne materiały do nauki.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć, w tym do

przygotowywania się do zajęć, do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz

niezakłócania pracy podczas zajęć.

3. W przypadku zajęć stacjonarnych, Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika

podczas trwania zajęć. W przypadku gdy Uczestnik nie jest stroną umowy, Klient

zapewnia Uczestnikowi opiekę przed zajęciami i po zajęciach. Organizator nie odpowiada

za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. działanie siły wyższej,

wyłączna wina Klienta czy Uczestnika).

4. W przypadku zajęć grupowych prowadzonych od 4-6 osób, w sytuacji gdy liczebność grupy

spadnie poniżej minimalnej liczby osób wskazanej w Ofercie, Organizator ma prawo

rozwiązać umowę z ważnych przyczyn. Organizator może także zaproponować

przeniesienie Uczestnika do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty, a Klient

ma prawo do odrzucenia nowej oferty.

 

§5 HARMONOGRAM

 

1. Termin realizacji Umowy, wymiar czasu zajęć, jak również liczbę zajęć wskazano w

Ofercie.

2. W przypadku zajęć grupowych harmonogram zajęć określany jest nie później niż przed

rozpoczęciem zajęć, o ile nie wskazano inaczej w Ofercie.

3. W przypadku zajęć indywidualnych, o ile nie wskazano inaczej w Ofercie, harmonogram

zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez Organizatora i Uczestnika/Klienta.

Harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy:

a) w przypadku nowego Uczestnika – ustalany jest na pierwszych zajęciach,

b) w przypadku Uczestnika kontynuującego Zajęcia - najpóźniej na ostatnich zajęciach

w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej na

dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później

(np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin

do odrobienia tych zajęć.

5. W przypadku zajęć grupowych:

1) z uwagi na specyfikę zajęć, zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/ Uczestnika nie

jest możliwa;

2) nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które

odbyły się zgodnie z harmonogramem.

6. W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/

Uczestnika jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn na zasadach opisanych poniżej:

1) Klient/Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie najpóźniej na 48

godzin przed planowanymi zajęciami (np. smsem/e-mailem lub w inny przyjęty sposób

do komunikacji z Organizatorem);

2) Klient/Uczestnik ma obowiązek odrobić zajęcia, których termin został zmieniony nie

później niż w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego;

3) Klient/Uczestnik może odwołać maksymalnie 1 zajęć w miesiącu;

4) zajęcia uznaje się za zrealizowane w przypadku gdy ich termin nie został zmieniony w

sposób, o którym mowa w punktach powyżej. W takim przypadku nieobecność na

zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się

zgodnie z harmonogramem i które Organizator był gotowy realizować.

 

§6 ZAJĘCIA ON-LINE – WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. W przypadku zajęć on-line, Uczestnik powinien posiadać:

1) aktywną pocztę elektroniczną,

2) sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do

odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.

2. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego.

Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie

uczestnictwa Uczestnika w zajęciach.

3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach

on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Klienta/Uczestnika lub innych podmiotów,

z których usług Klient/Uczestnik korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to

usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług

Organizatora.

4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust. 3, które

uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach, zajęcia uważa się za odbyte.

5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Organizatora lub podmiotów

wspierających Organizatora w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie

zajęć w całości lub w części, zajęcia te - w całości lub w części zostaną przełożone na

inny termin.

6. Udostępniane materiały mogą być w formacie *.PDF*, *.doc, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar,

Uczestnik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

7. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy/ programu/

aplikacji, konieczne będzie posiadanie przez Uczestnika dostępu do ww. platform.

Organizator przekaże Uczestnikowi instrukcje dot. uzyskania dostępu do ww. platform.

 

§7 WIZERUNEK

 

1. Klient wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora

wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć/wydarzeń organizowanych przez

Organizatora do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Przetwarzanie wizerunku do celów

marketingowych wymaga odrębnej zgody. W przypadku gdy Klient nie jest Uczestnikiem, Klient

przez akceptacją Regulaminu zobowiązany jest do uzyskania zgody Uczestnika w zakresie

opisanym powyżej.

2. Wizerunek Uczestnika, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych

osób uczestniczących w zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, natomiast

nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane,

dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda

obejmuje wszelkie formy publikacji.

3. Uczestnik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych

uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

 

§8 MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

1. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez

Klienta/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie,

udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych

udostępnianych informacji i materiałów.

2. Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne,

multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Organizator bądź inny

podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też

wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.

3. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien

skontaktować się z Organizatorem.

 

§9 ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Klient bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w drodze jednoznacznego

oświadczenia woli z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na

koniec miesiąca.

2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu

Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).

3. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszym

Regulaminie, a także w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta/Uczestnika

postanowień Regulaminu i Umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za

zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia

odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w

trybie natychmiastowym.

4. Z chwilą rozwiązania umowy, Organizator dokonuje rozliczenia wniesionych opłat.

5. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie wyższej niż kwota odpowiadająca

liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy

oraz wydatkach poniesionych przez Organizatora w celu należytej realizacji Umowy,

Organizator zwraca Klientowi nadpłatę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni

od dnia rozwiązania umowy. Nadpłata zwracana jest na rachunek Klienta, z którego

dokonywał płatności, chyba że Klient wskaże inaczej.

6. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie niższej niż kwota odpowiadająca

liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy

oraz wydatkach poniesionych przez Organizatora w celu należytej realizacji Umowy, Klient

ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę) niezwłocznie, lecz nie później niż

w terminie 14 dni od dnia wezwania.

 

§10 ZMIANA UMOWY

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn,

w tym w szczególności w przypadku istotnej zmiany czynników ekonomicznych (np. z uwagi na

wzrost obciążeń i opłat publicznych, wzrost opłat administracyjnych), o ile istnieje związek

przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez

Organizatora, a także z powodu zmiany przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o

prawach konsumenta) lub decyzji i orzeczeń w zakresie, w jakim wymuszają one na Organizatorze

wprowadzenie zmian. Zmiany mogą być wprowadzone nie częściej niż 2 razy w trakcie trwania

Umowy.

2. O każdej zmianie Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później

niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

3. Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed

datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje

się, że Klient wyraził na nie zgodę.

4. Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem

natychmiastowym.

5. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy,

umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

6. Procedura, o której mowa w ust. 1-5 nie dotyczy zmiany formy prowadzenia zajęć z zajęć

stacjonarnych na zajęcia on-line w przypadku gdy z ważnych przyczyn utrudnione lub niemożliwe

będzie prowadzenie zajęć stacjonarnie, w tym w szczególności w przypadku gdy ogłoszony

zostanie stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy lub wprowadzone

zostaną inne obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć stacjonarnie m.in.

w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na skutek ograniczeń o charakterze administracyjnym

lub na skutek zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także gdy zmiana formy prowadzenia

zajęć będzie uzasadniona istotnymi względami bezpieczeństwa Organizatora i Uczestników. W

sytuacji wystąpienia ww. okoliczności – do czasu ich ustania, Klient wyraża zgodę na zmianę formy

prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line. Szczegółowe informacje dot.

wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w § 6 Regulaminie [Zajęcia on-line]

7. Zmiana formy prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:

1) nie stanowi zmiany Umowy/Regulaminu i nie wymaga aneksowania,

2) nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy,

3) nie stanowi podstawy do zmiany wysokości opłat za zajęcia.

8. Zmiana terminu zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, o której mowa w §5 i

§6 [Harmonogram/Zajęcia on-line] nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku

możliwości odrobienia zajęć przez Uczestnika w nowym zaproponowanym przez

Organizatora terminie – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona

na kolejny okres rozliczeniowy – zgodnie z decyzją Klienta.

 

§11 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług

świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania

i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość

korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą

o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:

1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do

Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

2) aktywnego konta poczty elektronicznej,

3) dostępu do sieci Internet.

3. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie

dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed

skorzystaniem ze Sklepu.

 

§12 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU TREŚCI/USŁUG CYFROWYCH

 

1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach

konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia

1 stycznia 2023r.

2. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach

konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

3. Klient może złożyć reklamację wysyłając ją na adres Organizatora wskazany w

Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać

dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z

reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej

rozpatrzenie, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia

reklamacji bez rozpoznania.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego

nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy

Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

§13 OPINIE O USŁUGACH

 

1. Opinie dotyczące Usług publikowane przez Organizatora są przez niego weryfikowane.

2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów

współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Organizatora w zakresie Klientów

korzystających dotychczas z Usług Organizatora, jak również poprzez bezpośredni kontakt

z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów

dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach

bezpośredniej komunikacji z Klientem.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z

Usług Organizatora, opinia ta nie jest publikowana przez Organizatora.

4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z

Usług Organizatora, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych

Klientów.

5. Organizator nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

 

§14 KONTO KLIENTA

 

1. W związku ze złożeniem zamówienia, Organizator tworzy dla Klienta Konto Użytkownika,

tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta, dalej jako Konto/ Konto Użytkownika.

Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas

nieokreślony. Konto Użytkownika pozwala Klientowi m.in. na dostęp do historii zamówień.

2. W związku z zawarciem umowy, Organizator tworzy dla Klienta Konto Klienta, tj.

indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta w celu realizacji umowy, dalej jako

Konto/ Konto Klienta. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest

zawarta na czas trwania realizacji umowy.

3. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim lub posiadać kilka Kont.

4. Organizator przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące

Konta. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić

indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta hasło

generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien

niezwłocznie ustanowić nowe hasło.

5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika e-mailowo lub w inny sposób

przyjęty do komunikacji z Organizatorem z zachowaniem 14-dniowego okresu

wypowiedzenia bez podania przyczyny.

6. Usunięcie Konta może wiązać się z utratą dostępu lub trudnościami w korzystaniu z

Produktów udostępnionych w ramach Konta.

7. Organizator może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

1) z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta

będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem

ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień

Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań

sprzecznych z dobrymi obyczajami;

2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest

Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

 

§15 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy,

który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy

Organizatorem a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta

jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

3. Organizator ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na

prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Organizator przesyła

Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w

przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w

tym zakresie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do

Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 

§ 16 SŁOWNIK POJĘĆ

 

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od

pracy;

2) Klient – podmiot, który planuje zawrzeć umowę lub zawiera umowę na Zajęcia z

Organizatorem, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba

fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną, zwana również Użytkownikiem;

3) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio

związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

4) Zajęcia - zajęcia edukacyjne/usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora na rzecz

Klienta;

5) Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana przez Klienta jako osoba korzystająca

z zajęć/usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora;

6) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

7) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że

umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy Organizatora z

Klientem/Uczestnikiem;

9) Sklep/platforma/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż usług

przez Organizatora;

10)Umowa – wzajemne uzgodnienia Organizatora i Klienta określające wzajemne prawa oraz

obowiązki.

 

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej

odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności

zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma

zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym

bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie

oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub

naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było

przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak:

powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie; Sądem właściwym jest sąd polski z zastrz. ust. 4.

4. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają

konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu,

których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które

obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie

można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między

Klientem a Organizatorem.

5. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

6. Regulamin obowiązuje od dnia _01.09.2023_

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów RODO, poniżej przesyłamy najważniejsze informacje:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

1. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności.

http://anglomania.edu.pl/polityka-prywatnosci

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ

USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

2. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się

z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego należy stosować właściwe środki

techniczne minimalizujące opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość.

Organizator nie zwraca się z prośbą o udostępnienie jej w jakiejkolwiek formie Hasła. W ramach świadczonych usług,

obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Organizator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za

niezgodność Produktów z Umową. Organizator odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Produkt ma

wadę fizyczną lub prawną (nie dotyczy usług). Do odpowiedzialności za należytą realizację Usług oraz w zakresie rękojmi

mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Organizatora, Klient który jest

konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentach w rozumieniu art. 3855 kodeksu cywilnego przysługuje

ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z

zastrzeżeniem ust. 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Klient informuje o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na

adres Organizatora (wzór: Odstępuję od umowy z dnia …). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o

odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5. Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od współpracy w przypadku gdy Organizator wykonał w pełni

usługę lub rozpoczął świadczenie usługi o dostarczanie treści cyfrowych za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od współpracy i

przyjął to do wiadomości. W przypadku usługi o dostarczanie treści cyfrowych, Organizator przekazuje Klientowi

potwierdzenie otrzymania zgody.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, jednak

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie

przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Uczestnik

wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z

umowy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,

powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy

ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo; skorzystać z platformy ODR

(http://ec.europa.eu/consumers/odr)